Privacidad

Política de Privacidade

Obrigación de Segredo e Confidencialidade

AGADEA, titular do presente portal, informa aos usuarios deste sitio web acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente si desexan facilitar a AGADEA os Datos Persoais que se lles poidan requirir o que se poidan obter dos Usuarios con ocasión da subscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados por AGADEA a través do mesmo. Estes datos serán tratados de xeito confidencial y serán incorporados á correspondente operación de tratamento de AGADEA.

AGADEA resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudencias, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

AGADEA, titular da web, como Responsable do tratamento, infórmalle que estes datos serán tratados, no  que respecta ao tratamento de datos persoais, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RXPD)  relativo á protección das persoas físicas e a LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais y garantía dos dereitos dixitais.

A remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada e terá, en tódolos casos, a consideración de confidencial, comprometéndonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía. O persoal e voluntariado de AGADEA  están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedan por razón do seu posto.

Inda que nas transmisións de datos a través de internet ou dende unha web non sexa posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, AGADEA dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedimental para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos  inclúense as seguintes:

 • limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención as tarefas que realizan;
 • como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos;
 • almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
 • instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”
 • monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Responsable do tratamento

 • Denominación social:  AGADEA, Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con demencia tipo Alzheimer
 • CIF:  G15483498
 • Enderezo:  Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Teléfonos de contacto:  981592738
 • Dirección de correo electrónico:  agadea@agadea.org

Finalidades

 • Formulario de contacto: os datos que a persoa usuaria envíe a través do formulario de contacto serán tratados para a xestión da consulta realizada e incorporados a la operación de tratamento “Web” da que AGADEA é titular.
  • Nome
  • Email
  • Mensaxe
 • Formulario de socio: os datos que nos facilita ao cumprimentar o formulario de alta de socio trataranse coa finalidade de xestionar a súa solicitude, así como as obrigas legais derivadas da mesma e o arquivo do histórico. Os datos aportados pola persoa usuaria serán incorporados á operación de tratamento “Socios e Colaboradores” titularidade de AGADEA.
  • Categoría de datos           
 • Identificativos: Nome e apelidos; DNI/NIF/Pasaporte; Data de nacemento; Enderezo; Poboación; Provincia; CP; Teléfono; Correo electrónico
 • Económicos: Nome, apelidos e DNI titular da conta, Nº de conta
 • Outros medios de contacto: poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.
 • Voluntariado: Tratamos os seus datos coa finalidade de atender a súa petición de ser voluntario na Asociación
  • Categoría de datos
 • Identificativos: nome, correo electrónico, mensaxe
 • Curriculum vitae: tratamos os seus datos coa finalidade de atender a súa solicitude  de ser candidato nos procesos de selección de persoal levados a cabo na Asociación e valorar a adecuación do seu perfil profesional, sen que se adopten decisións automatizadas sobre o mesmo e serán incorporados a operación de tratamento “Curriculum vitae”.
  • Categoría de datos
   • Nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, presentación
   • Arquivo cos datos de estudios e profesionais
 • Datos recadados polo servidor web: Los datos persoais recadados por el servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima a súa obtención.
 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interfaz de Usuario
 • Idioma Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta cubrindo e enviando os distintos formularios (Artigo  6.1 letra a RXPD). Así, a remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada.

De solicitarse o ingreso como socio na asociación, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo(Artigo  6.1 letras b e c do RXPD).

Tamén existe lexitimación a través da vía de do interese do titular da páxina  web ou da persoa usuaria. (Artigo  6.1 letra f do RXPD)

Comunicación dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a que se recolleron. Se os seus datos se utilizan para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación máis longo e en todo caso se conservarán durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do  tratamento dos datos.

Os datos económicos que se poidan xerar se conservarán conforme a la lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, ademais dos períodos establecidos nas demais normativas vinculantes.

Os CV serán conservados un máximo de 24 meses en aras do mantemento de datos actualizados.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidade ou limitación do tratamento, caso no que unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderán oporse ao tratamento dos seus datos e á elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado.

Os interesados teñen dereito a revocar o consentimento prestado en calquera momento.

 Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no  entorno online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido á dirección física arriba resinada de AGADEA, correo electrónico, ou a través do seu Delegado de Protección de Datos (a.xuridica@protexdat.com)

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Redes sociais

Contamos con perfil en Facebook, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en adiante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con ditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento da persoa usuaria. Cando, debido á propia natureza deas redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal de mesmo, comprometémonos a axudarlle na medida das súas posibilidades.

A páxina web de AGADEA  conten botóns «Compartir» para que os usuarios poidan compartir contido a través das redes sociais, como Facebook e Twitter. Estes sitios poden establecer unha cookie cando te conectes ao seu servizo. AGADEA non ten control sobre a configuración das cookies deses sitios web. Para obter máis información sobre as súas cookies e como xestionalas consulta os sitios Web de terceiros.

Contido aportado polos usuarios

Nas  redes sociais, formularios, blogs e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban se considerará cedida a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

O titular da páxina web reservase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que no estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito ao honor, á propia imaxe ou a intimidade, o dereito a protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, o seu xuizo, resultaran ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario e responsable de aportar contidos lícitos e das posibles responsabilidades que por calquera índole poidan derivarse, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina  web no se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereitos das persoas. Si a persoa usuaria inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto aos seus pode exercer os  consignados no apartado anterior.

Política de Privacidade

Obrigación de Segredo e Confidencialidade

AGADEA, titular do presente portal, informa aos usuarios deste sitio web acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente si desexan facilitar a AGADEA os Datos Persoais que se lles poidan requirir o que se poidan obter dos Usuarios con ocasión da subscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados por AGADEA a través do mesmo. Estes datos serán tratados de xeito confidencial y serán incorporados á correspondente operación de tratamento de AGADEA.

AGADEA resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudencias, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

AGADEA, titular da web, como Responsable do tratamento, infórmalle que estes datos serán tratados, no  que respecta ao tratamento de datos persoais, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RXPD)  relativo á protección das persoas físicas e a LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais y garantía dos dereitos dixitais.

A remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada e terá, en tódolos casos, a consideración de confidencial, comprometéndonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía. O persoal e voluntariado de AGADEA  están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedan por razón do seu posto.

Inda que nas transmisións de datos a través de internet ou dende unha web non sexa posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, AGADEA dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedimental para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos  inclúense as seguintes:

 • limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención as tarefas que realizan;
 • como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos;
 • almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
 • instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”
 • monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Finalidades

Formulario de contacto: os datos que o usuario envíe a través do formulario de contacto serán tratados para a xestión da consulta realizada e incorporados a la operación de tratamento “Web” da que AGADEA é titular.

Formulario de socio: os datos que nos facilita ao cumprimentar o formulario de alta de socio trataranse coa finalidade de xestionar a súa solicitude, así como as obrigas legais derivadas da mesma e o arquivo do histórico. Os datos aportados polo usuario serán incorporados á operación de tratamento “Socios e Colaboradores” titularidade de AGADEA.

Outros medios: poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

Datos recadados por el servidor web: Los datos persoais recadados por el servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima a súa obtención.

 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interfaz de Usuario
 • Idioma Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou socio (Artigo  6.1 letra a RXPD). Así, a remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada.

De solicitarse o ingreso como socio na asociación, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo(Artigo  6.1 letras b e c do RXPD).

Tamén existe lexitimación a través da vía de do interese do titular da páxina  web ou do usuario. (Artigo  6.1 letra f do RXPD)

Comunicación dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a que se recolleron. Se os seus datos se utilizan para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación máis longo e en todo caso se conservarán durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do  tratamento dos datos.

Os datos económicos que se poidan xerar se conservarán conforme a la lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, ademais dos períodos establecidos nas demais normativas vinculantes.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidade ou limitación do tratamento, caso no que unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderán oporse ao tratamento dos seus datos e á elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado.

Os interesados teñen dereito a revocar o consentimento prestado en calquera momento.

 Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no  entorno online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido á dirección física arriba resinada de AGADEA, correo electrónico, ou a través do seu Delegado de Protección de Datos (a.xuridica@protexdat.com)

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Redes sociais

Contamos con perfil en Facebook, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en adiante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con ditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento do usuario. Cando, debido á propia natureza deas redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal de mesmo, comprometémonos a axudarlle na medida das súas posibilidades.

A páxina web de AGADEA  conten botóns «Compartir» para que os usuarios poidan compartir contido a través das redes sociais, como Facebook e Twitter. Estes sitios poden establecer unha cookie cando te conectes ao seu servizo. AGADEA non ten control sobre a configuración das cookies deses sitios web. Para obter máis información sobre as súas cookies e como xestionalas consulta os sitios Web de terceiros.

Contido aportado polos usuarios

Nas  redes sociais, formularios, blogs e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban se considerará cedida a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

O titular da páxina web reservase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que no estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito ao honor, á propia imaxe ou a intimidade, o dereito a protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, o seu xuizo, resultaran ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario e responsable de aportar contidos lícitos e das posibles responsabilidades que por calquera índole poidan derivarse, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina  web no se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereitos das persoas. Si o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto aos seus pode exercer os  consignados no apartado anterior.