Contacto

Contacto

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal
En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos informase ao interesado do seguinte
Responsable AGADEA, Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con demencia tipo Alzheimer
Finalidades Xestión do contacto e da consulta realizada a través do formulario web, así como o arquivo do expediente.
Lexitimación RXPD: artigo 6.1 Consentimento do interesado, interese do solicitante e propio, así como si se produce encargo posterior a relación que se estableza
Destinatarios Persoas físicas, incluídas as representantes de persoas xurídicas, que dirixan consultas a  Asociación.
Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. Non están previstas transferencias internacionais de datos.  
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación del tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.
Información adicional Ver Política de privacidade