FAITE SOCIO

Coa túa colaboración estarás mudando a historia desta enfermidade

Faite Socio

Faite socio de AGADEA e poderás colaborar acceder aos nosos servizos de información, asesoramento legal e vantaxes nos servizos

Se queres ser socio de AGADEA

No seguinte formulario podes facerte socio online e contribuír cunha pequena cota anual.

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos informase ao interesado do seguinte

Responsable

AGADEA, Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con demencia tipo Alzheimer

Finalidades

Tramitación da súa solicitude como socio da Asociación. Os datos económicos serán utilizados coa finalidade de cargar os recibos na súa conta mentres teña a condición de socio.

Lexitimación

RXPD: artigo 6.1 Consentimento do interesado, interese do solicitante e propio, así como si se produce encargo posterior a relación que se estableza

Destinatarios

Persoas físicas, incluídas as representantes de persoas xurídicas, que dirixan consultas a  Asociación.

Cesións

Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.

Non están previstas transferencias internacionais de datos.  

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación del tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Información adicional

Ver Política de privacidade