AGADEA realizará todos trámites pertinentes para a solicitude do programa RESPIRO FAMILIAR da Xunta de Galicia para a concesión desta axuda en calquera das súas modalidades (residencia ou axuda no fogar)

Para máis información, contactar coa traballadora social da entidade.

Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e procédese á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG nº 109 do 10 de xuño de 2021).

Modalidades do programa:

a) Modalidade de Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.

b) Modalidade de Respiro en residencia, para financiar estancias temporais en centros residenciais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tipo de axuda e contía .

1. Na modalidade Respiro no fogar, a axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pago do servizo de atención a persoas maiores a domicilio para atender a necesidades puntuais nos supostos convenientemente acreditados.

A través desta modalidade, prevista para dar resposta ás demandas concretas das familias por espazos de tempo definidos e non moi longos.

A axuda consistirá nunha achega de ata 1.000 euros por beneficiario/ano.

2. A modalidade de Respiro en residencia consistirá nunha achega para contribuír ao pago da residencia ante unha necesidade puntual nos supostos convenientemente acreditados.

Para dar resposta á necesidade de descanso da persoa coidadora, esta modalidade contempla a posibilidade de que a persoa en situación de dependencia ou con discapacidade poida acceder temporalmente a un centro residencial dotado dos recursos necesarios para prestarlle unha atención integral.

A axuda consistirá nunha achega de ata 1.500 euros por beneficiario/ano.

A contía da axuda farase efectiva unha vez que se presente a documentación establecida

A quen vai dirixido?

  • Persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada a unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade
  • ou en situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

Requisitos

1. Para que a persoa coidadora sexa beneficiaria da subvención é necesario que concorran os seguintes requisitos:

a) Que ben o coidador solicitante da subvención ou ben a persoa ou persoas que ela atenda sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

b) Que a persoa para atender presente calquera das seguintes situacións:

1º. Discapacidade física, psíquica ou mental con necesidade de axuda de terceiras persoas para as actividades da vida diaria, e ter recoñecida polo organismo competente unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75 %.

2º. Ter recoñecida a situación de dependencia polo organismo competente non grao II ou III.

3º. Que a persoa para atender, a pesar de non cumprir cos apartados anteriores, presente unha situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

Período subvencionable?

Ou período subvencionable comprenderá  dende ou 1 de  xaneiro de 2021 ata ou 30 de  novembro 2021.

Prazo de presentación?

Dende o 11 de xuño ata o 30 de setembro de 2021.

Dende AGADEA informámoslle que poderiamos prestarlle a modalidade de respiro no fogar xa que somos unha empresa dada de alta no servizo de axuda no domicilio.