AVISO LEGAL

Titular do Sitio Web

 • Denominación social:  AGADEA, Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con demencia tipo Alzheimer
 • CIF:  G15483498
 • Datos de contacto:
  • Dirección postal:  Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Teléfonos de contacto:  981592738
  • Dirección de correo electrónico:  agadea@agadea.org
  • Formulario online de contacto: http://agadea.org/contacto
 • Nome Comercial:  AGADEA
 • Número do Rexistro de asociacións:
 • Rexistro Nacional de Asociacións – Ministerio de Xustiza e Interior, 1994. Nº-135158
 • Rexistro Central de Asociacións – Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local da Xunta de Galicia, 2004. Nº-7532
 • Rexistro Municipal de Asociacións – Concello de Santiago de Compostela, 2005. Nº- 393
 • Rexistro entidades prestadoras de servizos sociais. Consellería de Asuntos Socias, emprego e relacións laborais 2005. Nº AS-818.

Condicións de uso

Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web http://agadea.org  que AGADEA pon a disposición dos usuarios de Internet. Enténdese por usuario a persona que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web. A utilización do sitio web atribue a condición de Usuario e implica coñecer e ACEPTAR as condicións e termos de uso contidos nela. Se non está dacordo con algunha das condicións  contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O aceso e navegación pola mesma implica a aceptación de ditas condicións  sen reservas.

A presente páxina web ten por obxeto facilitar aos socios, colaboradores, voluntarios e usuarios en xeral, información relativa ás actividades e servizos de AGADEA, ou outra información que poida resultar de interese.

A información contida neste sitio web está suxeita a actualización continua, polo que o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na páxina  web, xa que as mesmas puideran ter sufrido modificacións.

Acceso

O acceso á páxina  web por parte dos Usuarios é público e gratuito.

Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou aporte datos persoais para poder acceder a algun dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso dos datos persoais dos usuarios será de aplicación o disposto na Política de Privacidade.

Queda prohibida a contratación de servizos a través da páxina web por parte de menores de edad, debendo obter debidamente e con anterioridade, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

AGADEA resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a configuración, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación de ésta e das condicións  de acceso.

Contidos e páxinas enlazadas

A información contenida nesta web ten carácter meramente informativo. A política de AGADEA é tratar de que os contidos estén sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean.

O Sitio Web conten textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos que poden no reflectir o estado actual e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida en este Sitio Web sen recurrir previamente á correspondente consulta co persoal de AGADEA  .

Os usuarios comprométense a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen aos sitios xestionados por terceiros. O titular da páxina  web non responde dos contidos nin do estado de dito sitio. O uso de enlaces externos tampouco implica que AGADEA  recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino. A función dos enlaces que aparecen nesta páxina  son exclusivamente os de informar aos usuarios e socios sobre a existencia de outras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina.

En todo caso, AGADEA non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados dende a sua páxina  web, nin pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos, datos ou ficheiros do usuario, excluindo calquera responsabilidade polos danos causados ao usuario por este motivo.

Inda que os enlaces son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera usuario ou un terceiro, considerara que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio ususario ou dun terceiro, prégase se comunique inmediatamente con AGADEA   dita circunstancia, e especialmente se os enlaces consisten en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme á normativa aplicable.
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto a dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interés.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, tecnoloxía, software, enlaces e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina   web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de AGADEA  ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Aqueles usuarios que fagan comentarios no blog ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos as condicións expresadas no apartado contido aportado polos usuarios.

Responsabilidades

O titular da páxina web non será en ningún caso responsable polos danos e perdas de calquera índole derivados, directa o indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas legais  especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que, fora do seu efectivo control, poidan deberse a transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso a páxina  web ou a os seus contidos.

Normativa e Xurisdición

As presentes condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario se non que permanecerá accesible por medio de Internet en este mesmo sitio web.